Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

 • o ustalenie stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o zapłatę wynagrodzenia, w tym zapłaty za nadgodziny,
 • o zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • o mobbing i dyskryminację,
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • tworzenia i opiniowania regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych aktów i przepisów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy,
 • tworzenia i opiniowania umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich,
 • kar porządkowych i prostowania świadectw pracy,
 • odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • odwołań od decyzji ZUS w zakresie zaniżania przez ZUS wysokości zasiłków,
 • odwołań od decyzji ZUS w zakresie podlegania pod ubezpieczenia społeczne,
 • odwołań od decyzji ZUS w zakresie obniżania wynagrodzenia za pracę,
 • orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS,
 • odwołań od decyzji ZUS nie przyznających prawa do renty,
 • pomocy prawnej w zakresie świadczeń należnych od ZUS,
 • ustalenia wysokości kapitału początkowego,
 • przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze,
 • określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia.