Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

 • z zakresu ochrony praw własności,
 • z zakresu ochrony ograniczonych praw rzeczowych,
 • z zakresu ochrony posiadania,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o stwierdzenie zasiedzenia,
 • o podział majątku,
 • o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu,
 • wieczystoksięgowych,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • o dział spadku,
 • roszczenia z tytułu zachowku,
 • uznania za niegodnego dziedziczenia,
 • długów spadkowych oraz dochodzenia roszczeń od spadkobierców dłużnika,
 • powództw przeciwegzekucyjnych,
 • skargi pauliańskiej,
 • o odszkodowanie, zarówno z tytułu czynów niedozwolonych, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych, rękojmi, gwarancji oraz niezgodności towaru z umową,
 • roszczenia związane z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów,
 • z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • z zakresu ochrony konsumentów, w szczególności sprzedaży konsumenckiej, umów zawieranych przez internet,
 • niedozwolonych klauzul umownych,
 • polisolokat i ochrony „frankowiczów”,
 • tworzenia i opiniowania umów oraz aktów prawnych,
 • udziału w negocjacjach umów,
 • sporządzania analiz i opinii prawnych,
 • dochodzenia należności pieniężnych, w tym prowadzenia z wierzycielami lub dłużnikami negocjacji i postępowań pojednawczych oraz mediacji w zakresie spłaty zobowiązań,
 • sporządzenia przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • sporządzenia zawezwań do próby ugodowej oraz pozwów o zapłatę,
 • sporządzenia sprzeciwów lub zarzutów od nakazów zapłaty, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych,
 • prowadzenia postępowań egzekucyjnych.