Co powinien zawierać pozew o rozwód

Każdy pozew o rozwód powinien zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowany,
  2. oznaczenie stron postępowania - konieczne jest podanie imienia i nazwiska powoda oraz pozwanego, ich adresy zamieszkania (nie zameldowania, co jest istotne, gdyż sąd pod wskazany adres będzie doręczał wszelkie pisma) a także PESEL powoda,
  3. oznaczenie rodzaju pisma – a zatem wskazanie, iż jest to „pozew o rozwód”,
  4. osnowę wniosku lub oświadczenia – czyli wskazanie, czy chcemy rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez,
  5. wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów. Mówiąc prościej powód powinien zgłosić wnioski dowodowe, tj. wskazać dowody na poparcie przywołanych w uzasadnieniu okoliczności (np. imiona i nazwiska, adresy świadków oraz okoliczności, jakich mają dotyczyć ich zeznania).
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  7. wymienienie załączników. 

Warto pamiętać również, że w pozwie należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl